Εθν. Αντίστασης 18, Κιλκίς, 611 00

23410 26184

www.facebook.com/araksovolikilkis