Ο Δήμος Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών με σκοπό την κάλυψη εποχικών αναγκών στις Διευθύνσεις Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και στις Τεχνικές Υπηρεσίες.

Οι αιτούμενες ειδικότητες αφορούν πέντε (5) ΔΕ οδηγούς απορριμματοφόρων, έναν (1) ΔΕ χειριστή καλαθοφόρου οχήματος, δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγους και είκοσι πέντε (25) ΥΕ εργάτες – εργάτριες καθαριότητας – συνοδούς απορριμματοφόρων.

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 μέχρι 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη, το παράρτημα καθώς και την αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Κιλκίς  : e-kilkis.gr  è Προκηρύξεις – Διακηρύξεις è Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών) για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2021

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Δήμου Κιλκίς «e-kilkis.gr è Ψηφιακές Υπηρεσίες è Αίτηση ΑΣΕΠ για πλήρωση θέσεων», είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κιλκίς, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Καπέτα 17, 61100 – Κιλκίς, υπόψη κας Τερζοπούλου Θεοδώρας, τηλ. Επικοινωνίας 23410/75 235.

Η αίτηση συμμετοχή που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται από την Δευτέρα 9 μέχρι και την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 24:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.e-kilkis.gr, στην κατηγορία Προκηρύξεις – Διακηρύξεις β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr).