Επιμελητήριο Κιλκίς

Ταχ. Δ/νση: Στενημάχου 2

Tαχ. Κωδικός: 61100

Τηλ: 2341024580

Fax:2341029073

e-mail: info@ebekilkis.gr

internet: www.ccikilkis.gr