Έξι νέα προγράμματα στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς

Η επιτυχημένη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Κιλκίς συνεχίζεται με νέα ενδιαφέροντα προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δράσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας.

Τα τμήματα που μπορούν να δημιουργηθούν έχουν ως βάση τα ακόλουθα θεματικά προγράμματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 Τοπική αυτοδιοίκηση και πολίτης. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των κατοίκων τοπικής κοινωνίας

 

25 ώρες
2 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη

  εξαρτήσεων,  διατροφή κλπ.)

       25 ώρες
3 Βασικά Αγγλικά Α1        50 ώρες
4 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία

 

        25 ώρες
5 Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν         25 ώρες
6 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής         25 ώρες

 

Τα προσφερόμενα μαθήματα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενήλικες, ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής των ενδιαφερομένων στα προαναφερθέντα τμήματα είναι η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με την προσκόμιση του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κιλκίς τηλ. επικοινωνίας 23413 52150, 52155. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συνέχιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Κιλκίς έχει την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση’’.