Με την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Παιδεία την περασμένη Πέμπτη, επικυρώθηκαν σημαντικές αλλαγές σε ζητήματα που απασχολούν την Ελληνική κοινωνία και αποτέλεσαν πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων, τόσο ανάμεσα σε Κυβέρνηση και εκπαιδευτική κοινότητα, όσο και μεταξύ των κομμάτων της Αντιπολίτευσης και της  αμετακίνητης στις απόψεις της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Τα ζητήματα, όπως η προστασία και αναβάθμιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η εισαγωγή και τα χρονικά όρια φοίτησης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, είχαν κυρίαρχη θέση προ δεκαετίας. Οι σχετικές αλλαγές  είχαν συμπεριληφθεί στον νόμο 4009 /2011 και υπερψηφιστεί από τη συντριπτική πλειοψηφία της Βουλής. Ωστόσο,   όχι μόνο δεν υλοποιήθηκαν, αλλά σταδιακά καταργήθηκαν και επανήλθαν σήμερα με σημαντικές τροποποιήσεις.

Το χρόνιο πρόβλημα της ασφάλειας και  προστασίας των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων,   δε λύνεται με τη δημιουργία αστυνομικών τμημάτων εντός των Ιδρυμάτων,  που μάλιστα θα βρίσκονται υπό την πλήρη καθοδήγηση  του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η πρόταση του Κινήματος Αλλαγής αφορά στην  καθιέρωση ακαδημαϊκής ταυτότητας ή κάρτας εργαζομένου για την είσοδο και κίνηση φοιτητών και εργαζο μένων, στη δημιουργία σε κάθε εκπαιδευτικό Ίδρυμα ενός σώματος εξειδικευμένων φυλάκων με αυτοτελή οργανωτική δομή και  επιπλέον χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, που θα υπάγεται στον Πρύτανη, σύμφωνα με το συνταγ ματικό αυτοδιοίκητο, θα καθορίζονται οι αρμοδιότητές του, και θα συνεργάζεται σε περίπτωση έκνομων πράξεων, όταν αυτό απαιτείται, με τις αστυνομικές αρχές.

Ένα άλλο μείζον θέμα που συζητήθηκε στο σχέδιο νόμου, αφορά στα χρόνια φοίτησης στα εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ενώ αρχικά  μας βρίσκει σύμφωνους η θεσμοθέτηση ορίων, πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα έπρεπε να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις των Πανεπιστημιακών και να συμπεριλάβει και άλλες σοβαρές περιπτώσεις ως  προς τη διαγραφή και τη μερική φοίτηση, που σχετίζονται με θέματα υγείας, σημαντικά οικογενειακά ή οικονομικά προβλήματα, ώστε  να διασφαλίζεται το γεγονός  ότι οι φοιτητές αυτοί θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Σχετικά με την   εισαγωγή των υποψηφίων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ψηφίστηκε  η θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής σ΄ αυτή, χρησιμοποιώντας  έναν αλγόριθμο που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων  και αγνοεί την ουσία, αφού  τοποθετεί  σε δεύτερη μοίρα την ποιότητα της εκπαίδευσης, αφήνοντας  εκτός εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σημαντικό αριθμό υποψηφίων με βαθμό βάσης  μεγαλύτερο του 10 και οδηγώντας παράλληλα τους οικονομικά ασθενέστερους μακριά  από το προνόμιο των σπουδών. Αντίθετα, οδηγεί τους οικονομικά ισχυρούς στα κολλέγια και τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, και αργότερα στη διοχέτευσή τους στην κοινή δεξαμενή αγοράς εργασίας. Συμπερασματικά, αφού ο αριθμός των εισακτέων θα μειωθεί σημαντικά, το αποτέλεσμα θα είναι  να συρρικνωθούν ή και να καταργηθούν Σχολές και τμήματα της Περιφέρειας, με πολλές αρνητικές συνέπειες για τις τοπικές οικονομίες.

Πρότασή μας είναι,   η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου με χρήση Τρά πεζας θεμάτων για την ενιαία αξιολόγηση των μαθητών και η μετατροπή της τελευ ταίας τάξης του Λυκείου σε προπαρασκευαστικό έτος για την εισαγωγή στην Τριτο βάθμια εκπαίδευση, με παράλληλη  αναβάθμιση  της τεχνικής εκπαίδευσης, ώστε να αποσυμφορηθεί σημαντικά  η πανεπιστημιακή ζήτηση. Επίσης, να δοθεί μεγάλη έμφαση σε εξατομικευμένα για κάθε μαθητή προγράμματα επαγγελματικού προσα νατολισμού, σε συσχέτιση πάντοτε  και με την εξέλιξη της εθνικής οικονομίας.

Η δημόσια Παιδεία αποτελεί το βασικό όχημα εξόδου από την κρίση, με τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση να αποτελεί το προπαρασκευαστικό διάστημα για τη φοίτηση στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο,  οφείλει να ανήκει στην κοινωνία – γιατί όλοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη γνώση- και όχι στις λογικές  των κομμάτων και των εκάστοτε Κυβερνήσεων που, ενώ  νομοθετούν ορθο λογιστικά, παράλληλα χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα για την  προετοιμα σία των κομματικών στελεχών και την αλίευση των μελλοντικών ψηφοφόρων, αδια φορώντας για τις εξελίξεις  που συντελούνται στη Χώρα και σε ολόκληρο τον κόσμο.

 

Γιώργος Φραγγίδης

Βουλευτής ν. Κιλκίς