Με απόφασή του ο Δήμαρχος Κιλκίς όρισε σήμερα νέα Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού τη δημοτική σύμβουλο Άννα Δημάκη στη θέση του παραιτηθέντος Αντιδημάρχου Δημήτρη Τσαντάκη.

Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού αφορούν:

– θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας

– θέματα του τμήματος Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού θα έχει επίσης την αρμοδιότητα της έκδοσης και υπογραφής του συνόλου των αποφάσεων Δημάρχου, των διοικητικών πράξεων και των εγγράφων, βεβαιώσεων, συμβάσεων – πλην των προγραμματικών συμβάσεων – που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας των υπηρεσιών που υπάγονται στην ευθύνη της. Καθήκοντά της είναι η επίβλεψη, ο έλεγχος των υπηρεσιών στα θέματα αρμοδιότητάς της και η μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση και λειτουργία τους.

Η θητεία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πρόνοιας και Πολιτισμού λήγει στις 31.8.2019.