Στις μέρες μας, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες του ανθρώπου έχουν αλλάξει μορφή. Μια από αυτές είναι και η εκπαίδευση (όλων των βαθμίδων) η οποία έχει μεταφερθεί σε μεγάλο βαθμό στον ψηφιακό κόσμο.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 Επιμορφωτική Κιλκίς Μ.Ε.Π.Ε., στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης, εξεύρεσης και δημιουργίας καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων καθώς και της ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλους εκπαιδευτικούς οργανισμούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετέχει στο έργο Erasmus+ με τίτλο: “Blended teaching and learning in VET schools” που συντονίζει το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης “Riga State Technical School” από τη Λετονία.

Το έργο εγκρίθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στρατηγικών συμπράξεων στο πρόγραμμα Erasmus+ ως απάντηση στην κρίση του COVID-19, τον Οκτώβριο 2020.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών στη μικτή διδασκαλία/μάθηση (blended teaching/learning).

Για να το πετύχει αυτό θα:

  • ορίσει τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους και καινοτόμα εργαλεία για τους εκπαιδευτικούς
  • δημιουργήσει μια συλλογή από αυτές τις μεθόδους και εργαλεία (μέσα από έναν οδηγό), που θα διατεθεί ελεύθερα στο κοινό
  • προωθήσει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών στις ομάδες στόχους των συμμετεχόντων χωρών

Ομάδες-στόχοι του έργου είναι προϊστάμενοι/διευθυντές, καθηγητές/εκπαιδευτές και μαθητές.

Στο έργο συμμετέχουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί φορείς:

Συντονιστής:

Εταίροι:

Οι δραστηριότητες του έργου θα ξεκινήσουν με την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων, η οποία θα πραγματοποιηθεί online στις 1 και 2 Ιουνίου 2021.