Την παρεχόμενη από το νέο νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4876/21 παράταση της ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών στο Δήμο και στα Νομικά του Πρόσωπα αξιοποιεί προς  όφελος των οφειλετών ο  Δήμος Κιλκίς.

Η νέα ρύθμιση αναφέρεται σε οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από τις 15.2.2020 έως τις 30.11.2021 καθώς και σε οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων στις προαναφερθείσες ημερομηνίες. Δικαιούχοι  υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα Νομικά Πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την Covid- 19 και οι αιτήσεις θα υποβάλονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου από την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου έως την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022.

Τι περιλαμβάνει η νέα ρύθμιση:

– Στη ρύθμιση του N. 4764/2020 υπάγονται οι οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.11.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020  έως 30.11.2021 (Ν.4876/2021).

– Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

 Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

-Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Κιλκίς  (τηλ. επικοινωνίας 23413 52177 ή 52180).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα νομοθετική τακτοποίηση αποτελεί  συνέχεια του N. 4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) που αφορούσε ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού  Covid-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.