Συνέντευξη του Δημοτικού Συμβούλου Κιλκίς Λάζαρου Παζαρτζικλή στο KilkisPress.gr

1. Ποιες προτεραιότητες θα βάζατε αν ήσασταν στη Διοίκηση του Δήμου

Οι νέες τάσεις στην Τοπική Ανάπτυξη εστιάζονται στην αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού κάθε περιοχής, στην αποκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στην εδραίωση παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας, στην ενεργοποίηση της τοπικής συλλογικής συνείδησης. Κυρίαρχες προτεραιότητες είναι: α) περιβάλλον και ποιότητα ζωής, β) κοινωνική πολιτική – παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός γ) τοπική οικονομία – απασχόληση και, τέλος, δ) διοικητική και οικονομική αυτάρκεια του Δήμου.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό περιβάλλον, η προστασία του αποτελεί επιτακτική ανάγκη, προκειμένου αυτό να καταστεί ελκυστικό και βιώσιμο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Η ποιότητα πρέπει να αποτελέσει κεντρική συνιστώσα των δράσεων για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων προς όφελος των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και για την παροχή υψηλού επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, αξιοποιώντας με τον απαιτούμενο σεβασμό τον φυσικό πλούτο, την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Το πλαίσιο – πρότυπο τουριστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης ενδείκνυται να έχει ως βασικό άξονα την ιστορική ταυτότητα του τόπου, τις ιδιαιτερότητες και τον πνευματικό και λαογραφικό του πλούτο, προβάλλοντας τις δράσεις των συλλόγων και αναβιώνοντας έθιμα και παραδόσεις του Δήμου μας.

Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, οι υποδομές, χρήζουν στοχευμένων παρεμβάσεων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της δυναμικότητας , ώστε να γίνει ο Δήμος Κιλκίς ταυτόσημος με υψηλού επιπέδου προνοϊακές και κοινωνικές υποδομές. Τέλος θα πρέπει να δρομολογηθεί η ενίσχυση υφιστάμενων και η κατασκευή νέων αθλητικών υποδομών, η υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού (κυρίως ερασιτεχνικού) και η ανάπτυξη του μαζικού αθλητισμού αλλά και αθλητισμού για συγκεκριμένες ομάδες όπως άτομα με χρόνιες παθήσεις ή άτομα τρίτης ηλικίας.

Στον τομέα της οικονομίας, είναι μείζονος σημασίας η συγκρότηση ενός ενιαίου ορθολογικού συστήματος στήριξης της επιχειρηματικότητας. Κύριος στόχος η παροχή έγκυρων και αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τον επιχειρηματία / επενδυτή στη λογική του “one stop shop”, αλλά και η δημιουργία δικτύου για την προώθηση της έρευνας & ανάπτυξης. Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και η προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των μικρών επιχειρήσεων στη διαμόρφωση τοπικών δράσεων για την απασχόληση αποτελούν λύσεις που μπορούν να φέρουν την επιθυμητή αρμονία τόσο στην οικονομία όσο και στην αγορά εργασίας.

Τέλος, σημαντική προτεραιότητα του οράματός μας είναι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου μας, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία, ευελιξία και αποτελεσματικότητα για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων και κυρίως για την εφαρμογή των στόχων της περιφερειακής πολιτικής, για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή.

2. Τρεις αλλαγές που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη άμεσα

Ως προς τις τεχνικές υποδομές που υπάρχουν στον Δήμο μας και οι εξυπηρετήσεις που παρέχουν αναμφισβήτητα χαρακτηρίζονται από ελλείψεις και αδυναμίες. Καταρχήν απαιτούνται έργα υποδομής που να εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση από τους οικισμούς του Δήμου στο πρωτεύον οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η ευτυχής συγκυρία της διέλευσης του εθνικού οδικού δικτύου από τα όρια του Δήμου, ενισχύοντας τις υπερτοπικές μετακινήσεις και μεταφορές αλλά και τις εμπορικές συναλλαγές, εξυπηρετώντας την καθημερινότητα δημοτών, επιχειρήσεων και επισκεπτών.

Ως προς κομμάτι «δημότες», η υιοθέτηση πρωτοβουλιών για την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας, της τρίτης ηλικίας αλλά και των ευπαθώς κοινωνικά ομάδων δεν θα μπορούσε να μην αποτελέσει βασικό πεδίο δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Εξάλλου, η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία σχετικών τοπικών δικτύων μπορεί να λειτουργήσει ως δεκανίκι στην υπολειμματική κεντρική κοινωνική πολιτική.

Τέλος ως προς το κομμάτι «τεχνολογικό περιβάλλον», η μετατροπή του Δήμου Κιλκίς σε ένα ευφυή Δήμο, με την ανάπτυξη εφαρμογών που εισάγουν τον πολίτη στην εποχή της καινοτομίας (on line πληρωμές, πύλη ανοιχτών δεδομένων, συστήματα GIS, σύγχρονοι αποδέκτες παραπόνων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης) θα οδηγήσει στην ελαχιστοποίηση του κόστους και του χρόνου διεκπεραίωσης ανακουφίζοντας τους πολίτες από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.

3. Ποια πλεονεκτήματα θα μπορούσε να αξιοποιήσει ο Δήμος που θα συμβάλλουν στην εξωστρέφεια του.

Η γεωγραφική θέση της Δήμου Κιλκίς και η πρόσβασή του σε μεγάλα συγκοινωνιακά δίκτυα είναι ισχυρό πλεονέκτημα αναφορικά με τις προοπτικές εξωστρέφειας του οικονομικού και παραγωγικού ιστού, λόγω της εγγύτητας με την Βαλκανική ενδοχώρα, αλλά και το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα η λειτουργία της ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχωρίου, μία από τις καλύτερα οργανωμένες και δυναμικές της Ελλάδας, αποτελεί πόλο ενδυνάμωσης του τοπικού παραγωγικού συστήματος, καθώς συνεπάγεται μειωμένο λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων και, διευρυμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, ενώ ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.

Στον τομέα του τουρισμού, μία καλή βάση για την ανάπτυξη και οργάνωση ενδιαφέρουσας τουριστικής προσφοράς, ήπιας και εναλλακτικής μορφής αποτελεί το αναξιοποίητο απόθεμα σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής (αρχαιολογικοί χώροι, θρησκευτικά και ιστορικά μνημεία, προϊστορικοί οικισμοί και διάσπαρτοι τάφοι, λαογραφικά και πολεμικά μουσεία).

Σε αυτό πρέπει να προστεθεί και η στροφή στη μεταποίηση παραδοσιακών προϊόντων, κυρίως τροφίμων, σε μικροκλίμακα, που ευνοεί την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός.

4. Πως πιστεύετε πως σε ένα περιβάλλον περιορισμού των οικονομικών πόρων προς τους ΟΤΑ, θα καταφέρετε να υλοποιήσετε τη στρατηγική σας.

Ορισμένες δράσεις καίριες για την εξυπηρέτηση του οράματός μας βασίζονται στην αξιοποίηση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών εργαλείων και στη διαφοροποίηση των πηγών εισροής πόρων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής και μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων. 

Με την εκμετάλλευση ποικίλλων χρηματοδοτικών πηγών, πιστεύουμε ότι ο Δήμος θα κατορθώσει να ανταπεξέλθει στο σημαντικό επενδυτικό και αναπτυξιακό έργο του, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή βελτίωση στους τρεις πυλώνες που αναφέρθηκαν παραπάνω: υποδομές, δημότες και τεχνολογικό περιβάλλον.