Τη σύμβαση με την οποία ανοίγει ο “δρόμος” για την εγκατάσταση αναδόχου ο οποίος θα εκτελέσει σειρά εργασιών για την αποκατάσταση της εσωτερικής οδοποιίας στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, υπέγραψε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, Ανδρέας Βεργίδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας “ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΟΛΟΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ”.

Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης που είχε υπογραφεί το 2022 και προέβλεπε σειρά ενεργειών από την πλευρά της Π.Ε. Κιλκίς, τις οποίες εκτέλεσε με συνέπεια και εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς.

Οι ενέργειες αυτές, μία καθοριστική παράμετρος για την πορεία εξέλιξης της διαδικασίας και την “μετάβασή” της στο τελικό στάδιο- με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στην κίνηση και μετακίνηση ασθενών, επισκεπτών, οχημάτων και ασθενοφόρων – αφορούσαν

➙ τη σύνταξη/έγκριση των τευχών δημοπράτησης,

➙ τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων καθώς και

➙ την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εκτέλεσης του έργου.

Την επίβλεψη των εργασιών θα έχει η Υπηρεσία Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς.

«Αξιοποιούμε στο μέτρο του δυνατού και των αρμοδιοτήτων μας τα διαθέσιμα μέσα για να δίνουμε λύσεις σε ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών » υπογράμμισε ο κ. Βεργίδης, έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης παρουσία του αναπληρωτή προϊσταμένου της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων Νίκου Γρηγοριάδη και στελεχών της Υπηρεσίας.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:

  • Φρεζάρισμα σε μία ή δύο στρώσεις, ανάλογα με το βαθμό φθοράς, του υφιστάμενου οδοστρώματος σε τμήματα που παρουσιάζουν φθορές.
  • Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη επί της φρεζαρισμένης επιφάνειας.
  • Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης στα τμήματα που απαιτείται και κατασκευή τάπητα κυκλοφορίας με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου.
  • Επισκευή ρείθρων στα σημεία που απαιτείται
  • Τακτοποίηση (ανύψωση ή ταπείνωση) στάθμης καλυμμάτων φρεατίων και σχαρών υδροσυλλογής στα τμήματα που θα γίνει ασφαλτόστρωση.

6.Κατασκευή διαγράμμισης .

Η συνολική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται στο ποσό των 70.680,00  ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, η οποία διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για την χρηματοδότηση των εργασιών, που προέρχονται από το Πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ).

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών είναι 06 μήνες και αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης αυτής, με ημερομηνία περαίωσης την 07/11/2023.