Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Κιλκί καλούνται σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Κιλκίς.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Πρακτικού Δ.Σ. της 7ης Οκτωβρίου 2019.
2. Ενέργειες και δράσεις της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
Εισηγητής: Χατζημλάδης Χρήστος – Πρόεδρος.
3. Έκπτωση μέλους Δ.Σ. και αναπλήρωσή του. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης.
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κιλκίς, χρήσης 2020.
Εισηγητής: Βλάχος Γεώργιος – Οικ. Επόπτης.
5. ΚΑΕ Επιχορηγήσεων Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Κιλκίς, χρήσης 2019 προς την Αναπτυξιακή – Αναμόρφωση.
Εισηγητής: Βλάχος Γεώργιος – Οικ. Επόπτης.
6. Διοικητικός Απολογισμός Δράσεων 2018.
Εισηγητής: Παπαδόπουλος Ευθύμιος – Γεν. Γραμματέας.
7. Πρόγραμμα e-auction «Ηλεκτρονικό Δημοπρατήριο». Ενημέρωση.
Εισηγητής: Καλογερίδου Μαρία – ΕΤΕΑΚ.
8. Πρόγραμμα Brenda. Εξέλιξη του έργου.
Εισηγητής: Καλογερίδου Μαρία – ΕΤΕΑΚ.
9. ΠΕΠ – Ψηφιακή αναβάθμιση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Ενημέρωση.
Εισηγητής: Καλογερίδου Μαρία – ΕΤΕΑΚ.
10. Συνεργασία με ΟΣΔ Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ». Έγκριση.
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.
11. Σύσταση θεματικών Επιτροπών στο Επιμελητήριο Κιλκίς. Απόφαση.
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.
12. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κεντρ. Μακεδονίας-Προτάσεις ΕΣΠΑ. Εισηγητής: Αμοιρίδης Παναγιώτης – Μέλος Δ.Σ.
13. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων πρώην Δήμου Γαλλικού. Ενημέρωση.
Εισηγητής: Κατσιαβός Αλέξανδρος – Μέλος Δ.Σ.
14. Νέος Νόμος ΓΕΜΗ (Ν. 4635/19-Μέρος ΙΙΙ). Ενημέρωση.
Εισηγητής: Τσέτος Σωτήριος – Υπεύθυνος ΓΕΜΗ.
15. Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συνεργασίας:
α. Λογιστής – Φοροτεχνικός
β. Εισπράκτορας για εισπράξεις συνδρομών μελών Επιμελητηρίου Κιλκίς
γ. Συντήρηση ανελκυστήρα
δ. Συνεργείο καθαρισμού
ε. Μηχανογραφική υποστήριξη
στ. Υπηρεσίες GDPR «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων»
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.
16. Προτάσεις – Επισημάνσεις μελών Δ.Σ.
17. Ανακοινώσεις.
Εισηγητής: Ηλιάδης Γεώργιος – Δ/κός Προϊστάμενος.

*Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς στη Διεύθυνση www.ccikilkis.gr

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Χατζημλάδης